Leshonenu: ketav-et le-heker ha-lashon ha-Ivrit veha-tehumim ha-semukhim lah. Kerakh Hamishim ve-Tish'ah, Hoveret Sheniyah, Adar, ha-5756.

Jerusalem: Ha-Akademyah la-lashon ha-Ivrit, 1996. Softbound. Octavo, paper covers, 85-176, iv pp. Very Good. Item #94540

Text is in Hebrew.

Price: $10.00

See all items in Hebrew Language
See all items by