Da mah she-tashiv: she'elot u-teshuvot be-inyene ha-sha'ah, lehavharat haskafotiah shel Yisrael be-nosim ha-novim mi-milhemet sheshet ha-yamim.

Jerusalem: Misrad Rosh ha-memshalah, Merkaz ha-hasbarah, 1967. Softbound. 16mo, stapled paper covers, 31 pp., b/w photos, political cartoons. Very Good. Item #76990

Text is in Hebrew.

Price: $15.00