Mishnah behirah Horev Seder Pesahim menukad u-mefusak: im perushe Ovadyah mi-Bartenura, ve-Ikar Tosfot Yom Tov le-Rabenu Meshulam Kats ... hosafnu likut "Ikar mefarshim", tavla'ot ve-sikumim, tsiyurim ve-tarshimim ...

Jerusalem: Hotsa'at Horev, 1997. Hardbound. Octavo, glossy paper covered boards, vi, 331-422 pp. Very Good. Item #58918

In Hebrew.

Price: $18.00