Sefer Imre Hayim: mah she-hinani ha-Shem ha-tov metanat hinam ... Helek 1. Al ha-Torah -- Helek 2. Al ha-Mo'adim -- Helek 3. Hidushe sugyot u-shemateta ve-he'arot shonot be-halakhah ve-Shas. Hyman Lerner.

Sefer Imre Hayim: mah she-hinani ha-Shem ha-tov metanat hinam ... Helek 1. Al ha-Torah -- Helek 2. Al ha-Mo'adim -- Helek 3. Hidushe sugyot u-shemateta ve-he'arot shonot be-halakhah ve-Shas.

Jerusalem: Ma'ayin ha-hokhmah, 1957/8. Hardbound. Octavo, black cloth with gold lettering, 308 pp. Very Good. Item #46690

Text is in Hebrew.

Price: $20.00

See all items in Hebrew Language
See all items by