Leshonenu: ketav-et le-heker ha-lashon ha-Ivrit veha-tehumim ha-semukhim lah. Kerakh Hamishim u-Shishah, Hoveret Sheniyah, Tevet, ha-5752.

Jerusalem: Ha-Akademyah la-lashon ha-Ivrit, 1992. Softbound. Octavo, paper covers, 107-193, vii pp. Good. Item #94512

Text is in Hebrew.

Price: $10.00

See all items in Hebrew Language
See all items by