Di velt-retenishn: populere shtudyes iber monistisher filozofye. Ernst Haeckel.

Di velt-retenishn: populere shtudyes iber monistisher filozofye.

Warsaw - New York: Yatshkovskis populer visnshaftlekhe bibliotek, 1929. Hardbound. Octavo in dust jacket, 353 pp., yellowed paper. Very Good. Item #83912

Text is translated into Yiddish by Elim Bronstein. Yatshkovskis populer visnshaftlekhe bibliotek No. 2.

Price: $65.00

See all items in Yiddish Language
See all items by