Nayes "Nais" (Naujienos) Zakster Yorgang, Mitvokh dem 8-tn September 1926. No. 11 (323).

Kovno [Kaunas]: Knygynas "Licht" 1926. Softbound. Large quarto, paper covers worn at the open edges, 16 pp., yellowed paper. Good. Item #67093

In Yiddish. Articles are "Bernard Shau, - Der Shriftsteler (Tsu Zayn 70-Yoriker Geburtstog)," Y. Vaysberg, "Ven iz Miglekh Gezunte Natsyonale Avtonomye?" Y. Mark, Tsiyonizm un Folkizm," Ester Elishev, "Vegen Undzer Pasivkayt," M. Yuden, "Dos Kluge Hitele," Moshe Nadir, "Lid," A Goldberg.

Price: $30.00

See all items in Yiddish Language