Kovets al yad Devarim She-Bikhtav Ha-Yotsa'im la-or ba-Pa'am Ha-Rishonah. Sidrah Hadashah Sefer Tet. (Y"Tet)/Kobez Al Jad: Minor a Manuscripta Hebraica Tom IX (XIX).

Jerusalem: Mekize Nirdamim, 1969/70. Hardbound. Octavo, brown cloth with gold lettering, 350 pp. Very Good. Item #55574

Text is in Hebrew. Articles are "Midrash Shir Ha-Shirim-Rabah be-Ketav-Yad Parma - 1240," Naftali Goldstein, "Kedushta'ot Y"Het La-Rashe Hodashim ule-Hanukah me'at Lezer Ha-Hazan," Ezra Fleisher, "Ma'amar Tehiyat Ha-Metim le-Rambam Ba-Targumo she R. Yehuda Alharizi," Abraham Halkin, "Minhage Ha-R"R Avraham Hildik," Shlomo Spitzer, "Sefer Or Zaruah le-R. Moshe De Leon: Mavo, Tekst Kriti ve-He'arot," Alexander Altmann, "Sefer Matok La-Nefesh (Perakim) me'at Moshe bar Yitshak ibn Vaker, Efraim Kupfer, "Homer Agadi-Rabani ve-Filosofi be-"Ha-Kadmut: ha-Haham ha-Kara'i R. Shmuel Ha-Ma'aravi," Yehuda Aryeh Vadja.

Price: $45.00