Sefer Tehilim: ve-nehlak le-shivah yeme shabta ule-hamishah sefarim ke-neged Hamishah humshe Torah gam li-sheloshim halakim li-yeme ha-hodesh im ma'amadot le-yom ha-Shabat.

Sefer Tehilim: ve-nehlak le-shivah yeme shabta ule-hamishah sefarim ke-neged Hamishah humshe Torah gam li-sheloshim halakim li-yeme ha-hodesh im ma'amadot le-yom ha-Shabat.

New York: Star Hebrew Book Co., 1920s. Hardbound. Duodecimo, soiled blue cloth with gold lettering, 188 pp. Good. Item #48500

Text is in Hebrew.

Price: $10.00

See all items in Hebrew Language