Kovets al yad Devarim She-Bikhtav Ha-Yotsa'im la-or ba-Pa'am Ha-Rishonah. Sidrah Hadashah Sefer Zayin. (Y"Zayin)/Kobez Al Jad: Minora Manuscripta Hebraica Tom VII (XVII).

Jerusalem: Mekize Nirdamim, 1968. Hardbound. Octavo, brown cloth spine with gold lettering, mild sunning, 160 pp. Very Good-. Item #48072

Text is in Hebrew. Articles are "Mahzore Piyut Mi-Tokh Kedushta Le-Yom Kipur Ha-Me'yuheset Le-Yosi ben Yosi," Ezra Fleisher, "Teshuvot Rabenu Yakov Me-Romrog (Rabenu Tam)," Yosef Kafah, "Kuntres Erets Yisrael (Mi-Genizat Kahir," Efraim Kuffir, "Halufe Igrot ve-Shirim bein Ha-Ran, Avraham Bart Yosef Ha-Levi, Don Yehuda Ben Sheshet Kreskas ve-Don Hasdai Kreskas," Leon Aryeh Feldman.

Price: $18.00