Sefer Orhot hayim leha-Rash zikhron livrakhah. Zeh Sefer Toldot Adam asher ya'aseh otam ha-adam ve-hi ba-hem, ve-al degelo yahnu shloshah biurim, ha-biur ha-rishon zar saviv lo Targum ha-Orhot hayim me-rabenu ... Yom Tov Lipman Heler ...asher targemu ba-ir Vien le-Lashon Yidish-Ashkenaz uva-sefer ha-zeh ba targemu ba-Lashon Ha-Kodesh. Orah yesharim. Or Yehezkel / me-et Yehezkel ha-Levi Levinshtain; uve-sof ha-sefer mehubar le-taharah ketav yad Montifiore: Kuntres Le-ma'alah la-maskil / [hubar me-et Alexander Z. Shternbukh]. Targum To Y.T. be-idish-ashkenaz kemo she-hudpas be-Prag ... Yalkut shinue nusha'ot me-kitve yad u-defusim yeshanim. Heller Asher ben Jehiel, Yom Tov Lipman, Yehezkel Levinshtain.

Sefer Orhot hayim leha-Rash zikhron livrakhah. Zeh Sefer Toldot Adam asher ya'aseh otam ha-adam ve-hi ba-hem, ve-al degelo yahnu shloshah biurim, ha-biur ha-rishon zar saviv lo Targum ha-Orhot hayim me-rabenu ... Yom Tov Lipman Heler ...asher targemu ba-ir Vien le-Lashon Yidish-Ashkenaz uva-sefer ha-zeh ba targemu ba-Lashon Ha-Kodesh. Orah yesharim. Or Yehezkel / me-et Yehezkel ha-Levi Levinshtain; uve-sof ha-sefer mehubar le-taharah ketav yad Montifiore: Kuntres Le-ma'alah la-maskil / [hubar me-et Alexander Z. Shternbukh]. Targum To Y.T. be-idish-ashkenaz kemo she-hudpas be-Prag ... Yalkut shinue nusha'ot me-kitve yad u-defusim yeshanim.

Bene Berak: A. Shternbukh, 1986/7. Hardbound. Octavo, brown cloth with gold lettering, 68, 38 pp. Very Good. Item #46765

Text is in Hebrew. With the supplementary work, "Kuntres La-Ma'alah Le-Mashkhil," by A. Shternbukh.

Price: $20.00