Korot ha-yehudim bi-tekufah ha-hadashah meha-mahpekhah ha-Tsarfatit ad ha-milhamah ha-olamit; bishvil bate ha-sefer.

Lodz: Ha-Kooperativ shel kehilat ha-talmidim al yad ha-Gimnasiyah ha-Ivrit ha-sheniyah le-ne'arim be-Lodz, 1934. Softbound. Royal octavo, paper covers, 88 pp. Very Good. Item #39698

In Hebrew.

Price: $40.00

See all items in Hebrew Language, Jewish History
See all items by ,